//Phích tròn 2061 – 10A (kem)

Phích tròn 2061 – 10A (kem)

Mô tả

Phích cắm PC2-2061 – 10A (kem)