//Ổ Quay Công Nghiệp – có tiếp đất 10m & 15m

Ổ Quay Công Nghiệp – có tiếp đất 10m & 15m

Category: Tags: ,

Mô tả

Ổ Quay Tiến Thành
Mã số OQD14- (1704): 10m – 15A
Mã số OQD14- (1728): 20m – 25A
Mã số OQD14-499 (1742): 15m – 15A
(1766): 15m – 25A